Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW. Prijzen kunnen, door bijvoorbeeld valuta schommelingen, ieder moment wijzigen. Typ en/of drukfouten voorbehouden. Prijsfouten of programmeer fouten voorbehouden. Sommige beelden kunnen afwijken van het origineel. Indien het door u bestelde voorradig is, hanteert Discus van de Weerd een levertermijn van ongeveer 3 dagen. (dit kan afwijken door extreme drukte en hangt tevens van betalingsgedrag en mogelijkheden). Alles wordt in het werk gesteld om spoedig te leveren. Betaling geschiedt in overleg. Normaal gesproken achteraf, betalen binnen 7 dagen. Er worden geen betalingskortingen gehanteerd, op uw factuur staan de Netto te betalen bedragen. Indien er slechts een gedeelte van uw bestelling leverbaar is, behoudt Discus van de Weerd zich het recht voor, dit gedeelte aan u te versturen of te wachten tot uw bestelling volledig is. Indien de bestelling nipt boven 31 kilo ( max gewicht per pakket) is, houdt Discus van de Weerd zich het recht voor de order, evt in overleg, in aantallen te wijzigen zodat het binnen het maximale te verzenden gewicht valt. Totdat alle facturen voldaan zijn blijven de, ook eerder, geleverde goederen eigendom van DISCUS van de Weerd. Bij openstaande facturen is de mogelijkheid niet te hoeven leveren.


2. Betaalmogelijkheden

Creditcard of IDeal, via de websites.


3. Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgenomen in het Discus van de Weerd klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Discus van de Weerd, Hoofdstraat 106, 3901 AX in Veenendaal. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Discus van de Weerd, of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e -mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Vragen betreffende of inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Discus van de Weerd, Hoofdstraat 106, 3901AX, Veenendaal.


4. Service en garantie

Wij streven er naar om u als klant zo tevreden mogelijk te houden, mocht er toch iets niet goed gaan, dan willen wij dat graag voor u zo goed mogelijk oplossen. Neem dan contact met ons op. Uw factuur is tevens het garantiebewijs: Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de betaalde en originele factuur, die bij de bestelling wordt meegeleverd of via de mail word verzonden. Retouren/reclamatie(s) In overleg.


5 Disclaimer

Gebruik van de website van Discus van de Weerd en de daarmee verbonden websites van ondernemingen waarover Discus van de Weerd direct of indirect het bestuur voert (hierna tezamen: "de vennootschappen"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze websites (hierna tezamen: "de sites") betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring Discus van de Weerd kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.


6. Aansprakelijkheid

Discus van de Weerd besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de sites, en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door de vennootschappen uitdrukkelijk afgewezen. De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. De vennootschappen, alsmede de directies en medewerkers van de vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vennootschappen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin zijn de vennootschappen aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.


7. Geen garanties

Discus van de Weerd biedt deze sites en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is ("as is"). De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. De vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De vennootschappen garanderen niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Discus van de Weerd gelden eveneens voor alle door Discus van de Weerd ingeschakelde hulppersoneel en derden.


8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site en derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van (één van) de vennootschappen.


9. Privacyverklaring

Discus van de Weerd waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De Discus van de Weerd websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Discus van de Weerd respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.


10. Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze eventuele actiesite(s) bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Discus van de Weerd gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.


11. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een kansspel of wedstrijd, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Discus van de Weerd zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is, en afhankelijk wat in eventuele actievoorwaarden met u is overeengekomen. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.


12. Inzage en correctie

Eventuele bestanden in het geval van acties worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot Discus van de Weerd, info@discusvandeweerd.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.


13. Beveiliging

Discus van de Weerd heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.


14. Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.